Права та обов’язки здобувача освіти

Права і обов’язки здобувачів освіти Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців визначаються законодавством України та Статутом закладу.

Здобувачі освіти Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців мають право на:

а)  належні умови навчання за обраною професією;

б)  матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в)  навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців

ґ)  матеріальну допомогу;

д)  оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

є)  щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

ж)  безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

з)  додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної угоди з Вищим художнім професійним училищем №19 смт. Гриців , у тому числі і на контрактній основі;

і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

ї) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах і спортивних змаганнях;

й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

к) участь в об’єднаннях громадян;

л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.6. Відволікання здобувачів освіти Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Здобувачі освіти Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ) дотримуватись вимог Статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

є) бережливо ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в освітньо-виховному процесі.

Збитки, що навмисно заподіяні здобувачами освіти Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців підприємству, установі, організації тощо відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого художнього професійного училища до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до здобувачів освіти Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців застосовуються на підставі подання майстра виробничого навчання, викладача або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом директора Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців визначається Статутом закладу та правилами внутрішнього розпорядку.

Здобувач освіти може бути відрахований з Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців за:

а)   власним бажанням;

б)   низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;

в)   невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г)   вироком суду, що набрав законної сили;

ґ)  грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку вищого художнього професійного училища;

д)   станом здоров’я;

е)   переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Здобувач освіти при відрахуванні з Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення здобувачів освіти: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Права і обов’язки здобувачів освіти Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців визначаються законодавством України та Статутом закладу

Права і обов'язки здобувачів освіти Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців визначаються законодавством України та Статутом закладу

 

Статут ВХПУ №19 смт. Гриців